28.9.53

อาชีพเสริมหมายถึง

อาชีพเสริม หมายถึง  อาชีพที่เพิ่มจากอาชีพประจำที่มีอยู่แล้ว เพื่อจะเพิ่มช่องทางการทำเงิน หรือเพิ่มรายได้ ให้มากยิ่งขึ้น หรือให้เพียงพอต่อการดำรงชีวิต จึงต้องหาช่องทางการทำเงินเพิ่มความหมายของอาชีพ
               อาชีพ ตรงกับคำ หลายคำในภาษาอังกฤษ ดังนี้  Employment   Meatier    Occupation  Profession   Pursuit  Vocation   Avocation   Business  Calling  Career  ซึ่งก็มีความหมายไปในลักษณะเดียวกัน

ว่าเป็น อาชีพ  ซึ่งมีผู้ให้ความหมายของ อาชีพ ไว้หลายความหมาย ดังนี้
              พจนานุกรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน  อาชีพ เป็น คำนาม  หมายถึง การเลี้ยงชีวิต , การทำมาหากิน , งานที่ทำเป็นประจำเพื่อเลี้ยงชีพ                วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี  ให้ความหมายไว้ว่า  อาชีพ  เป็นหน้าที่ของบุคคลในสังคม การที่บุคคลประกอบอาชีพจะได้มาซึ่งค่าตอบแทน หรือ รายได้ เพื่อใช้จ่ายในการดำรงชีวิต
          เว็บปัญญาไทย กล่าวว่า อาชีพ หมายถึง การทำมาหากิน ทำธุรกิจ ตามความชอบหรือความถนัด ได้ค่าตอบแทนเป็นค่าจ้าง หรือเงินเดือน
               เว็บ spa ได้ให้ความหมายว่า  อาชีพ หมายถึง การทำมาหากินจากการทำงานหรือกิจกรรมใดๆ ที่ก่อให้เกิดผลผลิตและรายได้ เป็นงานที่สุจริต ไม่ผิดศีลธรรมเป็นที่ยอมรับของสังคม
               เว็บ ebook พูดถึงอาชีพ ว่าคือ การทำมาหากินจากการทำงานหรือกิจกรรมใด ๆ ที่ก่อให้เกิดรายได้

               สำนักงานสถิติแห่งชาติ กล่าวว่า อาชีพ หมายถึง ประเภทหรือชนิดของงานที่บุคคลนั้นทำ ปกติบุคคลมีอาชีพเดียว หากในระหว่างรอบ 52 สัปดาห์ที่แล้ว บุคคลใดมีอาชีพมากกว่า 1 ชนิด ให้ถืออาชีพที่มีจำนวนสัปดาห์การทำงานมากที่สุด หากจำนวนสัปดาห์เท่ากันให้นับอาชีพที่มีรายได้มากที่สุด
               เว็บ agaligo ให้ความหมายไว้ว่า  อาชีพ มาจากคำ บาลี สันสกฤต  คำว่า อาชีวะ ซึ่งแปลว่า ความเป็นอยู่ การดำรงชีวิตอยู่ ในรูปคำไทย หมายถึงการเลี้ยงชีวิต การทำมาหากิน งานที่ทำเป็นประจำเพื่อเลี้ยงชีพ